Vårduppror på sjukhuset

– Våra intressen blir inte hörsammade, cheferna flyr och läkarbristen ökar.Det skriver läkare och vårdpersonal på Närsjukhuset i ett brev till sjukhuschefen i Halland, där de kräver större satsningar på sjukvården i Kungsbacka.

Brevet är undertecknat av läkare, sköterskor, medicinska sekreterare och övrig personal på medicinmottagningen i Kungsbacka och har skickats till sjukhuschefen i Halland och till regionens ledande vårdpolitiker. Uppropet är en svidande kritik av bemanningen på närsjukhuset. På två fullskrivna A4-sidor skriver vårdpersonalen bland annat att lokalerna inte längre räcker till för att ”ge den nära vård som invånarna har rätt till” och att närsjukhuset i Kungsbacka ignoreras av region Hallands ledning.

Inte hörsammade

”De senaste åren har vi märkt att våra intressen inte blir hörsammade”, trots att ”chefer och ledning konsekvent lyft frågor, utan att få någon respons av ledningen”, skriver vårdpersonalen. Resultatet är en begynnande personalflykt. Bland annat beskriver de hur både läkare och sköterska på gastroenterologin slutat, och menar att bemanningen nu bara täcks hjälpligt av stafettläkare och trots rekryteringsförsök finns inga nya att anställa. Liknande problem beskrivs för kardiologienheten, som sedan 2009 utan framgång sökt mer resurser.

Får konsekvenser

Kungsbacka-Posten har talat med flera av undertecknarna, som dock inte vill framträda med namn.

– Alla vet hur politiserad sjukvården blivit på senare år. Att vara kritisk leder till konsekvenser i det dagliga arbetet som ingen är beredd att ta just nu, säger en av dem.

I brevet till ledningen förklarar närsjukhusets personal att kardiologin använt stafettläkare i fyra år och fått lita på vårdgarantin, det vill säga köpt vård i andra landsting, under nio år. ”Vi lyckades rekrytera två kardiologer 2017, men trots detta räcker bemanningen inte till. Nu har en av dem tagit tjänstledigt, och vi får inget gehör för att täcka vakansen, med ännu mer ökade kostnader och användning av vårdgaranti som följd”, skriver de. Liknande bemanningsproblem finns också på allergimottagningen.

Stora risker

Vårdpersonalen varnar för stora risker om inget görs för att uppmärksamma problemen. ”En icke fungerande specialistvård ger ökade strömmar till akutsjukvården och den underbemannade vården i Varberg, med risk för vårdskador och brister i patientsäkerheten”. Närsjukhusets personal vill ha en egen chef och eget ansvar och ökade satsningar som motsvarar befolkningsbehovet i Kungsbacka, som är på väg mot 85 000 invånare.

– Kungsbackas invånare har så klart krav och behov av att kunna sköta de vanligaste sjukdomarna, diabetes och hjärta/kärl i Kungsbacka. Men så är det inte. Det syns tydligt att tyngdpunkten i vården läggs söder om Varberg, och behovet ökar och det tillgodoses inte, säger en läkare.

I brevet till ledningen varnar de anställda för att gastroenterologimottagningen, kardiologimottagningen och allergimottagningen riskerar att helt försvinna från Kungsbacka närsjukhus om problemen inte hörsammas eller åtgärdas. Region Halland skulle spara på att slippa vårdgarantiservice, stafettläkare samt ge bättre kvalitet och kontinuitet till invånarna i Kungsbacka, avslutar de sitt brev.

Haft svårt

Kungsbacka närsjukhus är en del av Hallands sjukhus, den gemensamma benämningen på de tre sjukhusen i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Men både Halmstad och Varberg är akutsjukhus och Kungsbacka har haft svårt att hävda sig i den Halmstadstunga styrningen av sjukvården i länet.

– Det är för mycket som styrs från Halmstad, av gamla regionpolitiker som sitter säkert i sadeln. Kungsbacka Närsjukhus är ju numera en del av sjukhuset Halland, men vad är planen framöver? Halmstad vill gärna ha skatteintäkterna från Kungsbacka, men hur ska vi hantera den ökade sjukligheten här på hemmaplan, undrar en av de vårdanställda.

Nord-syd

KD:s Benny Strandberg kandiderar till regionfullmäktige i Halland och är en av de politiker som tagit del av vårdpersonalens skrivelse.

– Min spontana kommentar är att nord syd-konflikter, där de stora ställs mot den lilla, inte är något nytt. Men jag kan bara konstatera att personalen på närsjukhuset känner sig förfördelade i förhållande till akutsjukhusen. De känner att de inte blir lyssnade på, och det ska man ta på allvar, säger han.

Strandberg har sitt politiska förflutna i Västra Götalandregionen, där han bland annat satt som vice ordförande för Sahlgrenska universitetssjukhuset. En del av hans kampanj i regionvalet handlar om mer resurser till Kungsbacka närsjukhus.

– Det är inte säkert att det behövs en stor organisationsförändring, men vårdpersonalen ska kunna känna att de blir lyssnade på, att de har nära till ledningen och att deras åsikter inte sållas bort på vägen. Då stannar de och det minskar kostnaderna för regionen, säger Strandberg.

I ett brevsvar till de anställda på närsjukhuset skriver chefen för Hallands sjukhus att brevet ”lyfter fram flera områden som är viktiga att hantera för att vi ska fortsätta vara bra, och bli bättre” men att det gemensamma utvecklingsarbetet fortsatt ska ske i samarbete mellan de tre sjukhusen.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist

@kungsbackaposten.se