Skolinspektionen kritiserar Kungsbacka kommun

Skolinspektionen kritiserar Kungsbacka kommun och ledningen för en grundskola för att man inte gjorde tillräckligt för att motverka kränkningen av en elev. Kommunen har nu drygt två månader på sig att vidta åtgärder.

Den 21 december ifjol fick Skolinspektionen in en anmälan från vårdnadshavaren för den aktuella eleven. Enligt anmälan har eleven, som går i årskurs 3, utsatts för en rad kränkningar under höstterminen 2017.

Eleven ska ha blivit slagen i magen av en annan elev och fått sina kläder undanslängda i ett omklädningsrum. Vidare har andra elever hoppat på hens ryggsäck som innehöll bland annat en mobiltelefon.

Den utsatta eleven har blivit dragen i håret och slängd till marken, blivit uppträngd mot en vägg och fasthållen. Andra elever har också pekat finger åt hen.

Föräldrarna skriver i anmälan att deras barn fått undervisning en lektion per dag i vårdnadshavares närvaro. De anser att skolan inte agerat tillfredsställande vad gäller elevens rätt till särskilt stöd, inte heller har skolan uppfyllt skyldigheten att motverka kränkande behandling.

Skolinspektionen ser allvarligt på det inträffade och bedömer att den dåvarande rektorn samt övrig skolpersonal brustit i hanteringen av ärendet. Bland annat har alla uppgifter om kränkningarna inte rapporterats till huvudmannen, nämnden för förskola och grundskola.

Vidare understryker Skolinspektionen att grundskolan inte dokumenterat alla uppgifter om ärendet på ett tillfredsställande sätt.

I sin inlaga till inspektionen noterar Kungsbacka kommun att skolans förre rektor inte har anmält uppgifterna om den kränkande behandlingen till nämnden för förskola och grundskola.Kommunen skriver också att skolpersonal känt till kränkningarna men inte informerat den dåvarande rektorn.

Den nuvarande rektorn har enligt nämnden identifierat de centrala bristerna kring skolans rutiner i arbetet mot kränkningar. Kommunen konstaterar också att den mobbade eleven verkar ha mått bättre och haft en högre närvaro i skolan under vårterminen i år.

Enligt Skolinspektionens beslut ska Kungsbacka kommun senast den 17 september i år vidta åtgärder för att uppfylla skollagens krav att motverka kränkande behandling.

Dag Fransson

redaktion@kungsbackaposten.se