Kungsbacka kan straffas efter försenat boende

En kvinna i Kungsbacka hade blivit beviljad ett särskilt boende men kommunen har enligt IVO, Inspektionen för vård och omsorg, inte verkställt det inom skälig tid. Nu får kommunen betala en särskild avgift för ”sin underlåtenhet” att verkställa beslutet.

25 januari 2017 beviljades kvinnan ett särskilt boende enligt 4 kap 1§ i Socialtjänstlagen. Det innebar att kvinnan inom skälig tid skulle få insatsen verkställd. Men det var först den 11 december 2017, över elva månader senare, som kvinnan fick tillgång till det särskilda boendet.

I IVO:s ansökan till Förvaltningsrätten om att få ta ut en särskild avgift har Kungsbacka kommuns vård- och omsorgsnämnd uppgett för IVO att den dröjt med att verkställa beslutet på grund av att kommunen har bostadsbrist. Och att byggandet av bostäder inte har tillgodosett det ökade behovet av särskilda bostadsformer. Kommunen uppger även att ansökningar om bostäder med särskild service har ökat från andra kommuner i perioder och att det också bidragit till bostadsbristen.

Nämnden hävdar i sitt yttrande att de har en plan för att säkerställa det framtida behovet av boendeplatser och att de även stärkt upp med personal för att arbeta mer med det strategiska arbetet med planera av bostäder och lokalfrågor. Nämnden anger också att kvinnan har haft trygghetslarm och hjälp i hemmet med 66 timmar per månad.

Enligt förarbeten och praxis ska ett ärende där insatser inte beviljats inom skälig tid avgöras utifrån omständigheter i det enskilda fallet. Men Kungsbacka kommun har inte lämnad de utredningar, beslut och journalanteckningar i ärendet som IVO bett om. Enligt IVO skulle den här dokumentationen kunna visat vilka beslut och åtgärder som vidtagits i ärendet och de faktiska omständigheter och händelser som har betydelse. Men IVO konstaterar att då de inte haft tillgång till dokumentationen har det inte heller gått att se från vilket datum, i vilken omfattning eller vi vilket syfte insatsen i hemmet varit verkställd.

IVO ser dock positivt på att kommunen har en strategisk plan när det gäller bostadssituationen i kommunen men det har inte inte räckt för att verkställa beslutet om särskilt boende för kvinnan inom skälig tid, vilket IVO i det här fallet anser är tre månader.

IVO anser att kommunen bör åläggas en särskild avgift från och med 26 april 2017 och fram till och med 10 december 2017. Kommunen har uppget att den ej verkställda insatsen uppgår till 38 880 kronor per månad. Nu ansöker Inspektionen för vård och omsorg om att få ålägga en sanktionsavgift på 359 000 kronor.

Karina Hansson

karina.hansson@kungsbackaposten.se