Här är löftena till Kungsbackaborna

Polisen har sedan ett par år en rutin att ta fram medborgarlöften till kommuninvånarna. På fredag är det dags för Kungsbackapolisens tur att presentera årets löften.

Medborgarlöftena kommer från medborgardialogerna som polisen genomfört under våren 2018. Då träffade polisen invånare på ett 20-tal platser i kommunen där de kunde svara på medborgarenkäten.

Hur har det gått?

– Arbetet har gått jättebra, vi har haft en samverkansgrupp tillsammans med kommunen där vi har jobbat fram detta, säger Anna Lindqvist, kommunpolis på polisen i Kungsbacka.

Hon berättar att de även har haft medarbetardialoger inom polisen för att se vilka problem de upplever i Kungsbacka. Även kommunen har delat med sig av sin lägesbild.

Löftena ska bidra till att öka tryggheten, förebygga brott, öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete och stärka förtroendet för polisen.

Vilka är problemen som medborgarna lyft i enkäten?

– Det man kan säga är att kvinnor är mer oroliga än män. Män är mer oroliga för att kvinnor ska bli utsatta för brott. Och då är det mestadels män som utsätts för brott. De har påtalat områden i Kungsbacka där de känner sig otrygga, som resecentrum, vid Fyren, Borgmästareplatsen. Platser som de upplever är otrygga olika tider på dygnet.

För att genomföra sina löften kommer polisen tillsammans med kommunen att genomföra en del aktiviteter.

Hur ska aktiviteterna gå till?

– Vi kommer att besöka de otrygga platserna med jämna mellanrum, att stanna och lyssna på hur de som befinner sig där uppfattar det. Vi ska jobba mot ungdomar och försöka fånga upp dem tidigare om de befinner sig i riskzoner.

En punkt handlar om trygghet i trafik och i enkäterna har det kommit fram att många invånare upplever att unga kör moped, mopedbil och EP-traktorer på ett obehagligt sätt, enligt Anna Lindqvist. Man upplever att de unga har dåligt körstil och ingen kunskap om hur man beter sig i trafiken.

– Det kommer vi jobba extra mycket med. Vi ska ha storföreläsning där alla bjuds in för att prata om detta.

Det kommer att göras ihop med satsningen Föräldrar emellen, där kommunen i en serie föreläsningar har riktat sig mot föräldraskapet. Det har handlat om uppfostring, droger eller hur man lyfter sitt barn.

– De har varit jätteuppskattade, säger Anna Lindqvist.

Ett av löftena handlar om trygghet för seniorer.

– Det är väldigt mycket bedrägerier, främst äldre personer är utsatta för det.

Här ska det också ordnas föreläsningar för de äldre i sina egna miljöer.

När vi på Kungsbacka-Posten pratar med polisen får vi bilden av att det är rätt mycket droger bland unga i Kungsbacka.

Har ni någon särskild punkt för det?

– Nej, det kommer det inte att vara. Polisen upplever att det finns mycket droger, men medborgarna gör inte det. Det vi får veta i dialogerna är inte att det är problem med narkotika. Det vi får är underrättelseuppslag om narkotika från skolpersonal och släktingar som är oroliga. Det lägger vi mycket krut på. Men vi försöker hålla löftena så öppna som möjligt, säger Anna Lindqvist.

Inom löftet ”trygghet för unga” finns också aktiviteter där kommunen är ute i skolorna och pratar och håller dialoger tillsammans med Machofabriken och pratar om attityder och förändringar. Många unga är oroliga i omklädningsrummen och det pratar man om i skolorna.

– Det handlar om att folk filmar i duschutrymmen, att de unga inte känner sig trygga, de vill inte duscha helt enkelt.

På fredag kommer kommunen, som representeras av kommundirektören Ann-Charlotte Järnström, och lokalpolischefen Anders Wiss att skriva under samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftet för de två kommande åren 2019 och 2020 under en presskonferens i Stadshuset mellan klockan 10 och 12.

– Vi har ett jättebra samarbete med kommunen, de är väldigt intresserade, säger Anna Lindqvist.

Och även om medborgarlöftet sträcker sig över två år kommer polisen även i vår att ge sig ut med sin medborgarenkät på olika platser i Kungsbacka.

– Då vill vi att medborgarna fyller i enkäten, som också kommer att ligga på vår hemsida.

Karina Hansson

karina.hansson@kungsbackaposten.se

Kungsbackapolisens och kommunens medborgarlöften

• Trygghet för unga

– Kungsbacka kommun lovar att fortsätta dialogen på grund- och gymnasieskolor för en tryggare upplevelse i omklädningsrummet. En åtgärdsplan upprättas efter skolans behov.

– Polisen lovar att under 2019-2020 ha minst två områdespoliser med fokus på brottsförebyggande arbete för ungdomar.

• Trygghet för seniorer

– Kungsbacka kommun och polisen lovar att tillsammans vid minst sex tillfällen hålla föreläsningar om trygghet ur serniorers perspektiv.

• Trygghet i trafik

– Polisen och kommunen kommer att hålla en föreläsning om trafiksäkerhet, med fokus på mopeder, A-traktorer och mopedbilar. Föreläsningen kommer att vara en del av Föräldrar Emellan-programmet under våren 2019. Föreläsningen riktas till ungdomar samt vårdnadshavare men är öppen för alla.

– Polisen kommer att genomföra minst en trafikkontroll per vecka där trafikklagomål från medborgare har inkommit eller som en del för en ökad trafiksäkerhet. Med kontroll avses till exempel: kontroll av mopeder och A-traktorer, mopedbilar, fastighetsöverträdelser, beteendeövervakningar samt nykterhetskontroller. I samverkan med kommunen görs regelbundna mätningar i trafikmängder och hastigheter.

• Trygghet i offentlig miljö

– Kommunen lovar att fortsätta sin satsning på åtgärder genom effekt- och trygghetsskapande belysning på utvalda platser. Samt att arbeta med projektet Tre trygga tunnlar där tre tunnlar i kommunen kommer att väljas ut årligen och prioriteras utifrån ett trygghetsskapande perspektiv.

– Polisen lovar att vara på de platser och tider där medborgarna upplever otrygghet. Med hjälp av polisens volontärer stärks det brottsförebyggande arbetet tillsammans med polisen.