Får prisavdrag för dolt fel i nyköpt hus

Paret hävdar att den putsade fasaden gjorts på ett felaktigt sätt. Något som även Varbergs tingsrätt kommit fram till. Säljaren ska betala tillbaka 900 000 kronor till köparna av fastigheten.

Ett par köpte 2006 en fastighet i Vallda i Kungsbacka kommun för 6 700 000 kronor. Nästan tio år efter tillträdet upptäckte de sprickor i den putsade fasaden på huvudbyggnaden och det fristående garaget. Paret krävde att säljaren skulle betala tillbaka 900 000 kronor plus ränta för åren 2006-2016 till dem som prisavdrag.

Köparna hävdar att fastigheten vid köpet var befäst med ett dolt fel som de anser att säljare är ansvarig för. Enligt dem är fasadputsen felaktig i och med att armeringsjärnet är felplacerat och grundputsen för tunn. De anser även att murblocken inte är hellimmade – något som gör att fasadpusten spricker. Köparna anser att felet strider mot det säljaren sagt om att fasaden ska ha varit fackmannamässigt utförd då huset byggdes 2004.

De anser att de när de köpte huset skulle kunna förvänta sig att fasaden skulle hålla i närmare 50 år. Enligt dem så är detta ett dolt fel och de kräver ett prisavdrag.

Säljaren bestrider

Säljaren däremot anser att huset var i avtalsenligt skick när paret tillträdde. Murning och putsning har utförts på ett fackmannamässigt sätt och enligt gällande byggnormer. Säljaren anser också att det inte finns fog för något fel i köprättslig mening.

Flera experter på putsade fasader har inför tingsrätten uttalat sig i frågan och tingsrätten gör bedömningen att det är ”styrkt att murningsarbetet på fastigheten inte är utfört i enlighet med tillverkarens anvisningar, det vill säga betongblocken är inte limmade över hela ytan.” Och att det är denna avvikelse som lett till prickbildningarna i putsen. Även armeringsnätet är genomgående felplacerat. Det går dock inte att konstatera att grundputsen på fasaderna är för tunt.

Tingsrätten konstaterar också att felen förelåg vid tiden för köpet. Och att felet reklamerats inom skälig tid efter att det upptäckts.

I januari i år dömdes säljaren därför att betala 900 000 kronor till köparna och att även betala båda parters rättegångskostnader, något som säljaren överklagade till hovrätten. Nu har hovrätten upphävt Varbergs tingsrätts dom när det gäller rättegångskostnaderna. Parterna har träffat en förlikning där de ska stå för sina egna rättegångskostnader. Säljaren ska dock fortfarande betala tillbaka 900 000 kronor.

Karina Hansson

redaktion@kungsbackaposten.se