Dåliga betyg i färsk undersökning

Medarbetarna i kommunen har sagt sitt om arbetsmiljön. Det visar sig att kommunledningskontoret får ett uselt betyg. Samma enhet som Kungsbacka-Posten rapporterat om en massflykt och där anställda har mått dåligt.

Varannat år görs den stora medarbetarundersökningen i Kungsbacka kommun. Staplarna är färgade med grönt, gult och rött där grönt betyder att allt är okej eller till och med bra. De flesta staplar följer sig åt från 2016 till 2018, men några är betydligt sämre. Bland annat har helhetsattityden sjunkit en hel del och ligger nu på en gul nivå.

Absolut sämst betyg får styrningen på kommunstyrelsens förvaltning, själva navet i stadshuset. Den har störtdykt från en nivå på runt 65 till strax under 60 och stapeln lyser röd i rapporten.

Kommunstyrelsens förvaltning delas in i två olika kontor, samhällsbyggnadskontoret och kommunledningskontoret. Den förstnämnda leds av Emma Kjernald och har fått fina betyg. Den andra är Mariana Vikström chef för och den visar på ett betydligt sämre betyg än 2016.

– Det handlar inte om en allmän sänkning för hela kontoret utan sänkningen är tydligt kopplad till några av verksamheterna, säger kommundirektör, Ann-Charlotte Järnström.

Kommunledningskontoret i sig består av nio verksamheter. Tre av dessa visar på sämre resultat, HR och kommunikation, ekonomi och digitalisering.

– Analys och dialog med berörda chefer pågår och det finns redan sedan tidigare ett utvecklingsarbete inom enheterna, säger Järnström.

”Digitalisering hade en besvärlig situation 2016 och visade då väldigt låga resultat. Glädjande nog har förutsättningarna och situationen för enhetens medarbetare förbättrats i många avseenden men fortfarande finns en bit kvar till den nivå som är jämförande för KLK 2016 varför förbättringsarbetet fortlöper” skriver Ann-Charlotte Järnström i ett tillhörande brev efter medarbetarundersökningen.

Vidare skriver hon angående de andra problemområdena:

”Ekonomi och dess två verksamheter har tappat i samma omfattning som HR och Kommunikation vilket har väckt förvåning i chefsgruppen. Här har några första samtal genomförts för att skapa förståelse för det kraftiga fallet. Dialog behöver nu föras mellan chef och medarbetare med stöd av HR för att vi ska få en tydligare bild över orsakerna samt hur arbetet kan bedrivas framåt.”

Det dåliga resultatet bör inte komma som en chock för kommunledningen. Just inom verksamheten digitalisering har personalomsättningen varit mycket stor. Sedan januari 2017 har 8 av 23 anställda sagt upp sig. Kunngsbacka-Posten har tidigare skrivit om tidigare anställda som berättat om ett ”skräckvälde”.

– Det råder en total tystnadskultur. Ingen vågar säga något, alla är rädda, sa en av de anställda.

Tidningen talade med flera före detta anställda som av varandra oberoende vittnade om ungefär samma sak.

Enligt Ann-Charlotte Järnström kan resultatet delvis bero på ett pilotprojekt som genomförs på Vägmästaren. Pilotprojektet kommer att följas upp och anpassningar kommer att göras efter att medarbetarna fått säga sitt.

Det finns även fler för kommunen negativa siffror. Bland annat visar medarbetarundersökningen på att flera anställda inte anser sig ha en rimlig arbetsbelastning, stapeln varnar gult. Chefer generellt får ett dåligt betyg när det gäller att hantera samarbetssvårigheter. Betydligt färre anser också att de inte kan rekommendera Kungsbacka kommun som arbetsplats.

Finns det något positivt med medarbetarundersökningen?

– Glädjande är att vård- och omsorg går emot trenden med rekommendationsviljan, där har den ökat. Vård- och omsorg har också en särskild positiv attityd till frågan om arbetet känns meningsfullt, säger Ann-Charlotte Järnström.

Mariana Vikström, biträdande kommundirektör och chef för kommunledningskontoret, anser inte att det är ett uselt resultat.

– Självklart har jag som högsta chef ansvar tillsammans med hela chefsgruppen på KLK och min roll är nu att stödja de chefer som fått försämringar i resultatet i deras arbete med medarbetarna, säger Mariana Vikström.

Värt att notera: Förra medarbetarundersökningen besvarades av 70 procent av de anställda. Denna besvarades av 83 procent.

Läs även: Uppmanas att ”tänja på lagen”

Tobias Sandblom

0300-68 18 61

tobias.sandblom@kungsbackaposten.se