Ta psykisk ohälsa på allvar

I Kungsbackas Lupp-undersökning (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) från 2017, har högstadieelever i årskurs 8 och gymnasieelever i årskurs 2 fått besvara frågor kring bland annat skola, fritid, arbete, trygghet, hälsa och inflytande. I undersökningen kan man utläsa att nästan tre av fyra tjejer uppger att de minst flera gånger i veckan haft besvär med huvudvärk, magont, stress, nedstämdhet och/eller sömnproblem.

Vissa barn och ungas sämre livschanser speglas i deras skolresultat. I Region Hallands rapport ”Från vaggan till graven” kan man läsa att det finns en koppling till psykisk ohälsa, där sämre skolresultat både är en orsak till och en konsekvens av psykisk ohälsa.

Det går att konstatera utifrån statistik från skolorna i Kungsbacka att det varierar förhållandevis mycket hur elevhälsoteamen är sammansatta samt hur mycket pengar som satsas i respektive skola.

Socialdemokraterna vill ta krafttag mot den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga i Kungsbacka. Bland annat genom ökade resurser till våra skolors elevhälsa för att på ett tidigt stadium kunna erbjuda dessa elever hjälp och stöd.

Detta är dock bara en del av ett större arbete som måste ske där politiken och förvaltningen tillsammans med skolorna måste ta ett större helhetsgrepp för att ge våra barn och unga så bra förutsättningar som möjligt till en god hälsa och goda studieresultat.

Johan Tolinsson (S)

2:a vice ordförande i Nämnden för Förskola & Grundskola

Eva Borg (S)

Kommunalråd