Stoppa kompetensflykten

Akademikerförbundet SSR ser idag med stor oro på hur kompetensflykten av akademiker ur kommuner fortsätter. 27% av de kommunanställda akademikerna i Sverige lämnade sin tjänst från 2016 till 2017. För socialsekreterare är siffrorna högre. Inom staten är det bara 12% av akademikerna som har lämnat sin tjänst. Kommunernas personalomsättning ligger på en förhållandevis hög nivå.

Vi fortsätter se personalomsättning på över 30% i många verksamheter. Samtidigt har många kommuner ett stort och långsiktigt rekryteringsbehov. Att rekrytera en handläggare kan kosta 340 000 kronor med rekrytering och introduktion. Stora pengar kan sparas på att investera i personalen.

Vi vet att personalflykt från socialtjänsten kan kopplas till dåligt timade organisationsförändringar. Sedan 2015 har flera stora organisationsförändringar på Individ- och familjeomsorg i Kungsbacka uppmärksammats. Det har handlat om att organisera om insatser, Trelleborgsmodellen, aktivitetsbaserat arbetssätt och verksamhetssystemet Combine. Akademikerförbundet SSR Kungsbacka fortsätter påtala för arbetsgivaren att det genomgående temat är att beslut fattas utan samverkan med fackförbund, samt att man väljer att inte ta tillvara tjänstemäns kompetens och erfarenhet.

Kungsbacka vill tillämpa ett tillitsbaserat ledarskap. Medlemmar i Akademikerförbundet SSR Kungsbacka fortsätter signalera till lokalstyrelsen att arbetsgivaren inte tar tillvara på deras kompetens. Ofta ser de konsekvenserna av när vare sig fack eller direkt berörda har varit i dialog med arbetsgivaren inför beslut. Det gör att tjänstemän slutar i kommunen med en negativ inställning till Kungsbacka som arbetsgivare. Vi i lokalstyrelsen fortsätter att påtala att brister i samverkan medför bristande tillit till arbetsgivaren.

Kungsbacka kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare. För akademiker innebär att ta vara på medarbetares kompetens. Akademiker som har förutsättningar för att göra sitt jobb presterar bra. Framtidens välfärd kommer att kräva noggranna ekonomiska överväganden och personalomsättning är dyrt. Vi bär medlemmarnas kompetens in i dialog och samverkan. Kungsbacka kommun som arbetsgivare behöver börja ta dem i beaktande.

Ordförande Inger Grahn med styrelseledamöter

Akademikerförbundet SSR Kungbacka