Kommunen svarar om översvämmad cykelväg: För lågt i tak

När kommunen planerade Tölö tvärled visade den geotekniska undersökningen på dåliga markförhållanden som inte tillåter en höjning av gång- och cykelvägen, och det skulle även bli för lågt i ”tak” under bron. Om vi skulle ha byggt bilbron på en högre nivå, för att möjliggöra gång- och cykelvägen på en högre nivå, så skulle hela projektet ha blivit avsevärt dyrare. En vall mot ån var heller inget alternativ eftersom marken inte skulle klara tyngden. Vi valde istället att de gånger som GC-vägen översvämmas, så stänger kommunen av vägen och skyltar en alternativ väg som är cirka 600 meter lång runt den översvämmade delen.

Stråket norrut öster om ån har vi inte skyltat som gång- och cykelväg, utan det är en grusad stig. Att asfaltera den skulle kräva att vi höjde upp och dränerade marken, vilket sannolikt skulle kräva geotekniska förstärkningsåtgärder. Men vi kommer att förbättra slitlagret och se över så att det inte ligger alltför stora stenar där. Vi håller även på att se över stråket avseende bänkar och deras placeringar.

Charlotta Ljungkull

Enhetschef Planering Trafik & Park

Förvaltningen för Teknik