Inget beslut är fattat

Replik på Insändare Varför spara på de svagaste i Kungsbacka-Posten 25 juni

Kungsbacka kommun planerar att avveckla hela verksamheten med personliga ombud till årsskiftet 2021. Vi vill veta hur Kungsbacka kommun tänker när man planerar att spara på de svagaste i vårt samhälle? Den frågan ställs i en insändare undertecknad av 12 stycken föreningar. En i högsta grad berättigad fråga och jag förstår oron som lyfts fram i insändaren.

Jag vill kort poängtera att nämnden inte fattat beslut i ärendet än. Om nämnden i september fattar beslut om att ta bort personligt ombud så är det ett led i nämndens arbete med att få en budget i balans och i linje med antagen åtgärdsplan. En av flera åtgärder. Utan att föregripa en politisk diskussion eller nämndbeslut vill jag ändå lyfta fram att det viktigaste är att individer i behov av stöd inte kommer att bli utan. För målgruppen i fråga arbetar förvaltningen bl.a. med vård- och stödsamordning och det finns boendestödjare, boendepedagoger och behandlare som stöd. Om det finns brister i det stöd som ges eller brister på system- eller strukturell nivå så skall detta fångas upp av tjänstepersoner, förtroendevalda och tillsynsmyndigheter. Jag tar oron på allvar men tror också att förvaltningen kan fånga upp målgruppens behov på ett bra sätt.

Kalle Påsse Sundvall (M)

ordförande nämnden för individ- och familjeomsorg