Exploatörerna har slaktat delar av Hovmanneån

Hovmanneåns början närmast Fjärås har slaktats på expansionens altare. Här har varit lekplatser för öring på åns grusbäddar. Derome ville bygga nya bostäder på ”Vallby ängar”. Kommunen fick fram en detaljplan. Man begärde sedan av Länsstyrelsen att strandskyddet skulle minska från 100 m till 20 m. Sedan måste man ju ha en bra utfart . Då begärde Trafikverket att få kulvertera 40 m av ån för att bygga en stor cirkulationsplats. Kommunen måste ju också få till en spillvattenledning från området till reningsverket. Då begärde man dispens för strandskydd, biotopskydd och vattenverksamhet för att sätta en betongklump mitt i ån. Olika el- och dataledningar har dessutom tryckts under ån. Man kommer också att bygga en cykelbana inom kvarvarande strandskyddområde. Cykelbanan kunde man lagt längs befintliga vägar som Vallbyvägen och Gåsevadsholmsvägen. Länsstyrelsen har godkänt alla dispensansökningar bl.a. med motiveringar att det gynnar ett allmänt intresse. Länsstyrelsen och kommunen tillhandahåller färdiga digitala blanketter och handledningar hur man enkelt söker dispenser. Miljöbalken som styr vad man får göra, skyddar inte naturen utan anger bara hur långt man kan utnyttja naturen. Miljöförvaltningen saknar ekolog som matchar kommunens ångvält Samhällsbyggnad, Byggförvaltning och Teknik som väller fram över landskapet.

Vem hjälper öringen?

Salmo trutta