Kungörelse av beslut

Miljöskydd. Kungörelsedelgivning. Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län har genom beslut den 16 juni 2020 meddelat Derome Timber AB ändringstillstånd enligt miljöbalken till utökad produktion av impregnerade trävaror på fastigheten Ryared 9:1 i Kungsbacka kommun. Miljöprövningsdelegationen har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Det befintliga tillståndet från den 2 juni 2003, dnr 551-1081-02, ändras så att det utökas till impregnering av högst 135 000 m3 virke per år. Tillståndet får tas i anspråk omedelbart även om det överklagas (verkställighetsförordnande).

Beslutet hålls tillgängligt hos aktförvararen på Bygg- och miljöförvaltningen i Kungsbacka kommun och hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Eventuellt överklagande ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 21 juli 2020. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-5821-2019 anges.

LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN